Rättsligt meddelande

LAV REAL ESTATE Rättsligt meddelande och användarvillkor

1. Webbplatsens ägare:

Ägaren av webbplatsen (nedan kallad webbplatsen) är ROBERT & HARIS, S.L., med säte på c/ Creta, 67 - 28, 03130, Gran Alacant - Santa Pola (Alicante), vederbörligen registrerad i Alicantes bolagsregister i volym 4485, Folio 120, avsnitt 1, sida A-180513 och med NIF: B10739803 (nedan kallad LAV REAL ESTATE).

Du kan kontakta LAV REAL ESTATE direkt och effektivt via e-post på contact@lavrealestate.com eller per telefon på +34 618 506 228 eller +34 606 509 309.

2. Webbplatsen:

Via webbplatsen ger LAV REAL ESTATE fri tillgång till företagsinformation och innehåll som rör fastighetsförmedling.

Inga produkter och/eller tjänster kan avtalas via webbplatsen, eftersom webbplatsen är avsedd att marknadsföra LAV REAL ESTATE:s produkter och/eller tjänster, och genom vilken du kan kontakta LAV REAL ESTATE via de formulär som tillhandahålls för detta ändamål för att begära information.

3. Behandling av de uppgifter som lämnats:

Om du är intresserad av att kontakta LAV REAL ESTATE eller begära att få kommersiell kommunikation måste du tillhandahålla uppdaterade, fullständiga, korrekta och sanningsenliga uppgifter som kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i sekretesspolicyn. 

4. Användning av webbplatsen:

4.1. Språk:

Innehållet på webbplatsen finns endast på engelska och svenska.

4.2. Korrekt användning av webbplatsen:

Genom att gå in på webbplatsen samtycker du till att alltid använda de resurser som LAV REAL ESTATE ställer till din förfogande på ett korrekt sätt, i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med respekt för moral, allmän ordning, god sed och gällande lag, utan att skada LAV REAL ESTATE:s fysiska och logiska system, eller tredje part, genom att avstå från att använda sådana resurser för olaglig verksamhet, i strid med god tro eller allmän ordning och/eller för att sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som kan orsaka skada.

Du kommer att använda webbplatsen på ditt eget ansvar för de ändamål som LAV REAL ESTATE har planerat och genom de funktioner som du har tillgång till. All annan användning av webbplatsen ger LAV REAL ESTATE rätt att stänga av eller hindra dig från att använda den.

Det är uttryckligen förbjudet att använda skärmskrapningsteknik, webbskrapning eller någon annan teknik (programmering eller annat) som gör det möjligt att utvinna information eller data som finns på webbplatsen och som är värd, lagrad eller tillgänglig på webbplatsen, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från LAV REAL ESTATE.

4.3. Användarnas deltagande:

Om du får delta på webbplatsen genom att publicera kommentarer eller generera innehåll är det absolut förbjudet att sprida innehåll eller propaganda som är olagligt, rasistiskt, främlingsfientligt, stödjer terrorism, strider mot de mänskliga rättigheterna, uppmuntrar till hat, kränker personens värdighet eller är stötande, förtalande eller strider mot allmän ordning eller säkerhet.

LAV REAL ESTATE förbehåller sig rätten att ta bort alla kommentarer och/eller innehåll som inte följer ovanstående eller som inte är lämpliga att publicera på webbplatsen.

LAV REAL ESTATE är under inga omständigheter ansvarig för de åsikter som uttrycks eller det innehåll som publiceras av användare i forum, chattar, bloggar eller andra verktyg för deltagande som kan skapas, utom i de fall som uttryckligen anges i tillämpliga bestämmelser.

5. Avbrott i driften av webbplatsen:

LAV REAL ESTATE garanterar inte att det inte kommer att förekomma några avbrott eller fel i tillgången till webbplatsen. LAV REAL ESTATE förbinder sig dock att, så snart LAV REAL ESTATE får kännedom om sådana incidenter, vidta alla åtgärder som syftar till att återställa eller reparera dem, utom i händelse av orsaker utanför LAV REAL ESTATEs kontroll som gör det omöjligt eller svårt att genomföra dem.

6. Ansvarsfriskrivning:

LAV REAL ESTATE tar inte på sig något som helst ansvar:

- För problem som uppstår på grund av bristande tillgång eller problem som är förknippade med Internetanslutning eller elnät, om dessa beror på orsaker som ligger utanför dess kontroll eller orsaker som parterna inte kunde förutse eller som, även om de kunde förutses, LAV REAL ESTATE har gjort alla rimliga ansträngningar för att undvika eller som betraktas som tillfälliga orsaker eller force majeure.

- För skador av alla slag som kan orsakas på användarens fysiska (hårdvara) och logiska (mjukvara) system eller på filer eller dokument som lagras i dem, till följd av förekomsten av ett virus i användarens enhet eller en felaktig funktion eller användning av en föråldrad version av webbläsaren.

- Bristande sanningshalt, noggrannhet och/eller giltighet i de uppgifter som tillhandahålls av användaren. LAV REAL ESTATE har ingen skyldighet att övervaka sådana uppgifter och/eller information före, under eller efter att de tillhandahålls.

- För åtgärder eller försummelser som är direkt hänförbara till användaren eller tredje part som är direkt beroende av användaren.

- För att tjänsten inte motsvarar användarens förväntningar eller inte uppfyller användarens behov.

- Om användaren inte uppfyller sina skyldigheter.

- För innehåll som publiceras av de medverkande författarna, såvida inte LAV REAL ESTATE har faktisk kännedom om att det är olagligt.

7. Immateriell och industriell äganderätt:

Alla element och/eller innehåll som publiceras på webbplatsen har skapats av LAV REAL ESTATE eller har en licens eller ett tillstånd att använda dem.

Därför är alla dessa delar och/eller innehåll (t.ex. bilder, ljud, video, programvara eller texter, varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, tillämpningar som är nödvändiga för drift, åtkomst och användning etc.) och exploateringsrättigheterna för dem, LAV REAL ESTATE:s ursprungliga eller avledda egendom.

Det är strängt förbjudet att reproducera, distribuera, offentligt kommunicera - inklusive att göra den tillgänglig - och omvandla hela eller delar av innehållet på webbplatsen, i alla medier och med alla tekniska medel, utan föregående uttryckligt och skriftligt tillstånd från LAV REAL ESTATE.

Om du utför någon av de ovan nämnda förbjudna åtgärderna bryter du mot LAV REAL ESTATE:s immateriella eller industriella rättigheter. Du är därför skyldig att respektera dessa rättigheter och att avstå från att radera, ändra, kringgå eller manipulera skyddsanordningar eller säkerhetssystem som installerats på LAV REAL ESTATE:s sidor.

LAV REAL ESTATE erbjuder möjligheten att anmäla alla typer av rättighetsöverträdelser som begås av en användare eller tredje part, oavsett orsak, genom att skicka ett e-postmeddelande till den adress som anges ovan.

8. Policy för länkar:

8.1. Länkar från andra webbplatser:

Om en länk ska upprättas från en webbplats på en annan Internetportal till någon av LAV REAL ESTATEs webbplatser måste följande villkor uppfyllas:

- Det är inte tillåtet att helt eller delvis reproducera någon av webbplatsens tjänster eller innehåll, eller att upprätta djuplänkar, IMG- eller bildlänkar eller ramar till webbplatsen utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd.

- Inga falska, felaktiga eller inkorrekta påståenden får göras om webbplatsen eller om webbplatsens tjänster eller innehåll. Med undantag för de tecken som ingår i länken får den webbplats där länken upprättas inte innehålla något varumärke, handelsnamn, etableringsmärke, beteckning, logotyp, slogan eller andra kännetecken som tillhör LAV REAL ESTATE, såvida inte LAV REAL ESTATE uttryckligen godkänt detta.

- Att länken upprättas innebär inte att det finns någon relation mellan LAV REAL ESTATE och ägaren av den webbplats eller portal från vilken länken upprättas, och inte heller att LAV REAL ESTATE känner till och accepterar de tjänster och det innehåll som erbjuds på den webbplatsen eller portalen.

- LAV REAL ESTATE ansvarar inte för det innehåll eller de tjänster som görs tillgängliga för allmänheten på den webbplats eller portal från vilken hyperlänken är upprättad, och inte heller för den information och de uttalanden som ingår i dem.

8.2. Länkar till andra webbplatser:

På LAV REAL ESTATE:s webbplats kan användaren få länkar till andra webbplatser som förvaltas och kontrolleras av tredje part, med det enda syftet att underlätta sökandet efter information, innehåll och tjänster på Internet, utan att LAV REAL ESTATE marknadsför, förvaltar, kontrollerar eller äger det innehåll, de tjänster, den information och de uttalanden som finns på dessa webbplatser.

LAV REAL ESTATE tar inget ansvar, inte ens indirekt eller subsidiärt, för innehåll, information, kommunikation, åsikter eller tjänster som är länkade från webbplatser som inte förvaltas av LAV REAL ESTATE och som är tillgängliga via webbplatsen. LAV REAL ESTATE garanterar inte heller att de inte innehåller virus eller andra element som kan orsaka förändringar i datasystemet (hårdvara och mjukvara), i användarens dokument eller filer, vilket utesluter allt ansvar för skador av något slag som användaren orsakas av detta skäl.

9. Bristande efterlevnad. Rätt till uteslutning:

Alla överträdelser av dessa användarvillkor kan leda till åtal, liksom all otillbörlig användning av webbplatsen, och LAV REAL ESTATE kan vidta alla rättsliga åtgärder som den har rätt till för att försvara sina legitima intressen.

LAV REAL ESTATE förbehåller sig rätten att utan förvarning, på egen begäran eller på begäran av tredje part, neka eller dra in tillträdet till webbplatsen för de användare som inte följer dessa villkor, utan att det påverkar möjligheten att informera de behöriga myndigheterna om användarens olagliga beteende.

10. Ändring av de nuvarande villkoren:

LAV REAL ESTATE kan när som helst ändra de villkor som fastställs i detta dokument och som är vederbörligen offentliggjorda i den form de visas här. Giltigheten av de ovannämnda användarvillkoren beror på hur de exponeras och gäller tills de ändras genom andra villkor som offentliggjorts i vederbörlig ordning.

11. Tillämplig lag:

Dessa användningsvillkor ska regleras av spansk lag.

Uppdaterad i juni 2022

Aviso Legal y términos de uso de LAV REAL ESTATE

1. Titular del Sitio Web:

La titular del sitio web (en adelante, el Sitio Web) es ROBERT & HARIS, S.L., con domicilio social en c/ Creta, 67 – 28, 03130, Gran Alacant – Santa Pola (Alicante), debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Alicante al Tomo 4485, Folio 120, Sección 1, Hoja A-180513 y con NIF: B10739803 (en adelante LAV REAL ESTATE).

Puedes contactar de forma directa y efectiva con LAV REAL ESTATE en la dirección de correo electrónico contact@lavrealestate.com o en los números de teléfono +34 618 506 228 o +34 606 509 309.

2. El Sitio Web:

A través del Sitio Web, LAV REAL ESTATE proporciona acceso libre y gratuito a información corporativa y a contenidos relacionados con la actividad empresarial consistente en la intermediación inmobiliaria.

A través del Sitio Web no puede realizarse ningún tipo de contratación de productos y/o servicios, teniendo el Sitio Web una finalidad promocional de los productos y/o servicios de LAV REAL ESTATE y a través de la cual puedes contactar por medio de los formularios dispuestos a tal fin para solicitar información.

3. Tratamiento de los datos proporcionados:

Si tienes interés en contactar con LAV REAL ESTATE o solicitar el envío de comunicaciones comerciales, deberás proporcionar datos actualizados, completos, exactos y veraces, que serán tratados conforme a lo establecido en la Política de Privacidad. 

4. Utilización del Sitio Web:

4.1. Idioma:

El contenido dispuesto en el Sitio Web puede encontrarse únicamente en ingles y sueco.

4.2. Uso adecuado del Sitio Web:

Con el acceso al Sitio Web te obligas en todo momento a hacer un uso adecuado de los recursos que LAV REAL ESTATE pone a tu disposición, conforme a lo aquí previsto y respetando en todo momento la moral, el orden público, las buenas costumbres y la legalidad vigente, sin provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de LAV REAL ESTATE, ni de terceros, absteniéndote de utilizar tales recursos para incurrir en actividades ilícitas, contrarias a la buena fe o al orden público y/o para difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños.

Utilizarás el Sitio Web bajo tu exclusiva responsabilidad para las finalidades previstas por LAV REAL ESTATE y a través de las funcionalidades puestas a tu disposición. Cualquier otro uso del Sitio Web facultará a LAV REAL ESTATE a suspenderte o bloquearte en el uso de la misma.

Se prohíbe de forma expresa la utilización de técnicas de screen scraping, web scraping o cualquier otra técnica (programación o de cualquier otra índole) que permita extraer información o datos alojados, almacenados o accesible en el Sitio Web sin autorización expresa y por escrito de LAV REAL ESTATE.

4.3. Participación del usuario:

En el caso de que a través del Sitio Web se permita tu participación mediante la publicación de comentarios o la generación de contenidos, queda absolutamente prohibido difundir contenidos o propaganda de carácter ilícito, racista, xenófobo, de apología del terrorismo, atentatorio contra los derechos humanos, o que inciten al odio, vulneren la dignidad de la persona, o sean de carácter injurioso, calumnioso o contra el orden o la seguridad pública.

LAV REAL ESTATE se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y/o contenidos, que incumplan lo anteriormente expuesto o que no resultaran adecuados para su publicación en el Sitio Web.

En cualquier caso, LAV REAL ESTATE no será responsable de las opiniones vertidas o por los contenidos publicados por los usuarios a través de los foros, chats, blog u otras herramientas de participación que puedan crearse, salvo en lo expresamente previsto por la normativa de aplicación.

5. Interrupciones en el funcionamiento del Sitio Web:

LAV REAL ESTATE no garantiza que no se produzcan interrupciones o errores en el acceso al Sitio Web. No obstante, existe el firme compromiso, tan pronto como LAV REAL ESTATE tenga conocimiento de tales incidencias, de llevar a cabo todas las actuaciones dirigidas a su restablecimiento o reparación, salvo la concurrencia de causas ajenas a LAV REAL ESTATE que lo imposibiliten o dificulten su ejecución.

6. Exoneración de responsabilidad:

LAV REAL ESTATE no asumirá responsabilidad alguna:

- Por los problemas derivados de la falta de acceso o de los problemas inherentes a la conectividad a Internet o a las redes de electricidad cuando estas tuvieren su origen en causas ajenas a su control o a causas que no hubieran podido ser previstas por las partes o que, aun siendo previsibles, LAV REAL ESTATE haya realizado todos los esfuerzos razonables para evitarlas o que fueran consideradas como causas fortuitas o de fuerza mayor.

- Por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan causarse a los sistemas físicos (Hardware) y lógicos (software) del usuario o a los ficheros o documentos almacenados en los mismos, como consecuencia de la presencia de virus en el dispositivo del usuario o de un mal funcionamiento o uso de una versión no actualizada de su navegador.

- Por la falta de veracidad, exactitud y/o vigencia de los datos consignados por el usuario. LAV REAL ESTATE no tiene obligación de supervisar tales datos y/o informaciones ni antes, ni durante ni después de ser proporcionados.

- Por las acciones u omisiones directamente imputables al usuario o a terceros que dependan directamente del mismo.

- Por el hecho de que el servicio no cumpla con las expectativas del usuario o no se ajuste a sus necesidades.

- Por el incumplimiento de las obligaciones que incumben al usuario.

- Por los contenidos publicados por los autores colaboradores, salvo que LAV REAL ESTATE tenga conocimiento efectivo de su ilicitud.

7. Propiedad Intelectual e Industrial:

La totalidad de los elementos y/o contenidos publicados en el Sitio Web han sido creados por LAV REAL ESTATE o ésta dispone de una licencia o autorización para su utilización.

Por tanto, todos esos elementos y/o contenidos (tales como: imágenes, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, aplicaciones necesarias para su funcionamiento, acceso y uso, etc.) y los derechos de explotación sobre los mismos, son de titularidad originaria o derivativa de LAV REAL ESTATE.

Queda totalmente prohibido la reproducción, distribución, comunicación pública- incluida su modalidad de puesta a disposición - y la transformación, de la totalidad o parte de los contenidos del Sitio Web, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la previa autorización expresa y por escrito de LAV REAL ESTATE.

En caso de realizar cualquiera de las acciones prohibidas señaladas, se estarán vulnerando esos derechos de propiedad intelectual o industrial que le corresponden a LAV REAL ESTATE. Por tanto, te obligas a respetar tales derechos, absteniéndote además de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en las páginas titularidad de LAV REAL ESTATE.

LAV REAL ESTATE ofrece la posibilidad de denunciar cualquier clase de vulneración de los derechos por cualquier usuario o tercero por cualquier causa, comunicando dicha circunstancia mediante el envío de un correo electrónico a la dirección antes indicada.

8. Política de Enlaces:

8.1. Enlaces desde otros sitios web:

Si se pretende establecer un enlace desde una página web de otro portal de Internet a cualquiera de las páginas web de LAV REAL ESTATE deberán cumplirse las siguientes condiciones:

- No se permite, la reproducción total o parcial de ninguno de los servicios ni contenidos del sitio web, ni el establecimiento de deep-links, ni enlaces IMG o de imagen, ni frames con el Sitio Web sin contar con previa autorización expresa y por escrito.

- No se realizará ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre el Sitio Web, ni sobre los servicios o contenidos de este. Salvo aquellos signos que formen parte del enlace, la página web en la que se establezca no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a LAV REAL ESTATE, salvo autorización expresa de ésta.

- El establecimiento del enlace no implicará la existencia de relación alguna entre LAV REAL ESTATE y el titular de la página web o del portal desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación de LAV REAL ESTATE de los servicios y contenidos ofrecidos en dicha página web o portal.

- LAV REAL ESTATE no será responsable de los contenidos o servicios puestos a disposición del público en la página web o portal desde el cual se realice el hipervínculo, ni de las informaciones y manifestaciones incluidas en los mismos.

8.2. Enlaces hacia otras webs:

El sitio web de LAV REAL ESTATE puede poner a disposición del usuario enlaces hacia otros sitios web gestionados y controlados por terceros, con la exclusiva función de facilitar a los usuarios la búsqueda de información, contenidos y servicios en Internet, sin que en ningún caso pueda considerarse que LAV REAL ESTATE comercializa, dirige, controla o hace propios los contenidos, servicios, informaciones y manifestaciones disponibles en dichos sitios web.

LAV REAL ESTATE no asume ningún tipo de responsabilidad, siquiera de forma indirecta o subsidiaria, por los contenidos, informaciones, comunicaciones, opiniones o servicios enlazados desde esos sitios webs no gestionados por LAV REAL ESTATE y que resulten accesibles a través de la Web, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo.

9. Incumplimiento. Derecho de Exclusión:

Cualquier incumplimiento de los presentes términos de uso será susceptible de ser perseguido, así como cualquier uso indebido del Sitio Web, pudiendo LAV REAL ESTATE ejercitar cuantas acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos intereses.

LAV REAL ESTATE se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Sitio Web, sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan los presentes términos y condiciones sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier comportamiento ilícito del usuario.

10. Modificación de los presentes términos:

LAV REAL ESTATE podrá modificar en cualquier momento los términos aquí determinados, siendo debidamente publicados como aquí aparecen. La vigencia de los citados términos de uso irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

11. Ley aplicable:

Los presentes términos de uso se regirán por la legislación española.

Actualizado en junio de 2022

Denna webbplats installerar inte icke-tekniska cookies
Acceptera alla Att avslå Personifiera