Integritetspolicy

Sekretesspolicy för LAV REAL ESTATE

1. Information om den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter:

Ansvarig för behandlingen av de insamlade uppgifterna är ROBERT & HARIS, S.L., med säte på c/ Creta, 67 - 28, 03130, Gran Alacant - Santa Pola (Alicante) och med NIF: B10739803 (nedan kallad LAV REAL ESTATE).

Du kan kontakta LAV REAL ESTATE direkt och effektivt i samband med denna integritetspolicy på e-postadressen contact@lavrealestate.com eller på telefonnumren +34 618506228 eller +34 606 509 309.

2. Behandling av personuppgifter via LAV REAL ESTATEs webbplats:

LAV REAL ESTATE, som personuppgiftsansvarig, samlar in IP-adressen för den enhet från vilken du ansluter, ditt namn och din e-postadress genom motsvarande formulär när du begär information eller skickar kommersiell kommunikation.

Om du ingår avtal om LAV REAL ESTATE-produkter och/eller -tjänster samlas ytterligare uppgifter in, t.ex. NIF, skatteadress, kontakttelefonnummer och/eller betalningsmedel.

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen:

Nedan följer en förteckning över ändamålen med behandlingen av personuppgifter om den registrerade, dvs. en fysisk person som lämnar information till LAV REAL ESTATE som identifierar honom eller henne eller gör honom eller henne identifierbar, samt den rättsliga grunden för denna behandling.

3.1. Begäran om information:

Om du begär information på något av de sätt som LAV REAL ESTATE gör tillgängliga för dig, kommer de uppgifter du lämnar att behandlas för att tillgodose din begäran på grundval av LAV REAL ESTATE:s legitima intresse av detta.

3.2. Sändning av kommersiella meddelanden:

LAV REAL ESTATE kommer endast att behandla dina uppgifter för att skicka kommersiell kommunikation så länge du har gett ditt informerade, fria, otvetydiga och specifika samtycke till detta ändamål på den rättsliga grunden för tillhandahållandet av ett sådant samtycke och genom en tydlig positiv handling, t.ex. genom att kryssa i en ruta, en kryssruta eller någon annan liknande funktion.

3.3. Kontraktstjänster: Om du kontrakterar någon av LAV REAL ESTATE:s produkter och/eller tjänster kommer dina uppgifter att behandlas för att möjliggöra tillhandahållandet av den kontrakterade tjänsten och för att skicka meddelanden relaterade till tjänsten, samt för att hantera fakturering och betalning av densamma.

Vid avtalsskrivning kommer vi också att behandla dina personuppgifter för att skicka kommersiell kommunikation från LAV REAL ESTATE, om du inte har motsatt dig det, både när vi samlade in dina uppgifter och när som helst därefter.

Vi påminner dig om att du har rätt att när som helst motsätta dig att vi skickar kommersiella meddelanden.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter för tillhandahållande av tjänsten, hantering av fakturering, betalning och sändning av meddelanden om tjänsten är genomförandet av ett avtal eller ett förhandsavtal i vilket du är part i egenskap av registrerad.

Den rättsliga grunden för att skicka kommersiella meddelanden från LAV REAL ESTATE, om du har beställt någon av våra tjänster, är LAV REAL ESTATE:s legitima intresse för direkt marknadsföring.

4. Lagringsperiod för uppgifter:

De tillhandahållna personuppgifterna kommer att bevaras så länge som det finns ett ömsesidigt intresse av att upprätthålla syftet med behandlingen och så länge som det kan uppstå ansvar för de produkter/tjänster som den berörda parten har avtalat om.

Personuppgifterna om de sökande som skickar oss sin meritförteckning kommer att sparas till slutet av den pågående urvalsprocessen eller senast två år efter det att processen avslutats.

När uppgifterna inte längre behövs för dessa ändamål kommer de att raderas med lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna pseudonymiseras eller förstörs helt och hållet.

5. Mottagare: En mottagare är en fysisk eller juridisk person, en myndighet, en tjänst eller ett annat organ som personuppgifter lämnas ut till, oavsett om det är en tredje part eller inte.

Dina uppgifter kommer inte att överföras till någon tredje part utanför LAV REAL ESTATE, om det inte finns en rättslig skyldighet eller om du uttryckligen har godkänt det.

6. Personuppgiftsbiträden: Det finns personuppgiftsbiträden, dvs. enheter som behandlar personuppgifter på LAV REAL ESTATE:s ansvar, enligt dess instruktioner, som tjänsteleverantörer som är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som den registrerade har begärt, och med vilka LAV REAL ESTATE har undertecknat ett avtal om databehandling i enlighet med bestämmelserna i tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

7. Internationella överföringar: Internationella överföringar av uppgifter innebär att personuppgifter överförs från spanska territoriet till mottagare som är etablerade i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU-länder samt Liechtenstein, Island och Norge).

LAV REAL ESTATE genomför inga internationella dataöverföringar.

8. Rättigheter: Som registrerad har du rätt att utöva följande rättigheter som erkänns i dataskyddsbestämmelserna, i enlighet med bestämmelserna i dessa:

- Rätt att när som helst återkalla det samtycke som lämnats för behandling av sådana uppgifter, när grunden för behandlingens legitimitet bygger på detta samtycke.

- Rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas av LAV REAL ESTATE.

- Rätten att begära att felaktiga uppgifter som behandlas av LAV REAL ESTATE ska REKTIFIERAS.

- Rätt att begära att uppgifterna raderas, bland annat när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in av LAV REAL ESTATE.

- Under vissa omständigheter kan man begära en begränsning av behandlingen av uppgifterna, i vilket fall LAV REAL ESTATE endast kommer att behålla uppgifterna för att kunna göra anspråk eller försvara sig mot anspråk.

- Under vissa omständigheter och av skäl som har att göra med din särskilda situation som registrerad kan du utöva din rätt att motsätta dig behandlingen av dina uppgifter. I detta fall kommer LAV REAL ESTATE att upphöra med behandlingen av uppgifterna, utom för tvingande legitima skäl eller för att utöva eller försvara eventuella anspråk.

- Under vissa omständigheter och av skäl som har att göra med din särskilda situation som registrerad kan du begära rätten till överföring av uppgifterna. Detta är en kompletterande rättighet till rätten till tillgång, eftersom den gör det möjligt för dig att få de uppgifter som lämnats till LAV REAL ESTATE i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, som kan överföras direkt till en annan enhet på begäran av den registrerade.

Du kan utöva dessa rättigheter på något sätt som ger bevis på avsändning och mottagande, genom att tydligt uttrycka din vilja i detta avseende och bifoga en kopia av ditt ID-kort och/eller annan dokumentation som styrker din identitet, genom att skriva till den e-post- eller postadress som anges ovan.

Om du anser att någon av dina dataskyddsrättigheter har kränkts har du dessutom rätt att lämna in ett klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten (AEPD), som finns på adressen C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid https://www.aepd.es/ eller via AEPD:s elektroniska huvudkontor: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

9. Säkerhet: För att skydda de registrerades personuppgifter har LAV REAL ESTATE vidtagit alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för de personuppgifter som tillhandahålls.

Allt detta för att undvika ändring, förlust och/eller obehörig behandling eller åtkomst, i enlighet med lagens krav, även om det inte finns någon absolut säkerhet.

10. Uppdatering av personuppgifter: För att hålla den registrerades personuppgifter uppdaterade har han/hon möjlighet att ändra eller korrigera dem via sin användarprofil eller genom att kontakta LAV REAL ESTATE.

11. Konfidentialitet: Det informeras också om att den registrerades uppgifter kommer att behandlas med största möjliga omsorg och konfidentialitet av all personal som är involverad i någon av behandlingsfaserna.

Uppdaterad i juni 2022

Política de privacidad de LAV REAL ESTATE

1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos personales:

La responsable del tratamiento de los datos recabados es ROBERT & HARIS, S.L., con domicilio social en c/ Creta, 67 – 28, 03130, Gran Alacant – Santa Pola (Alicante) y con NIF: B10739803 (en adelante LAV REAL ESTATE).

Puedes contactar de forma directa y efectiva con LAV REAL ESTATE en relación con la presente política de privacidad en la dirección de correo electrónico dirección de correo electrónico contact@lavrealestate.com o en los números de teléfono +34 618506228 o +34 606 509 309.

2. Tratamiento de datos personales a través del sitio web de LAV REAL ESTATE:

LAV REAL ESTATE, como Responsable del Tratamiento, en tanto que decide cómo y para qué se tratan los datos que se recaban, recabará la IP del dispositivo desde el que te conectas, tu nombre y tu correo electrónico a través del formulario correspondiente con motivo de la solicitud de información o del envío de comunicaciones comerciales.

En caso de contratación de los productos y/o servicios de LAV REAL ESTATE se recabarían datos adicionales como NIF, domicilio fiscal, teléfono de contacto y/o medios de pago.

3. Finalidad del tratamiento de los datos personales y base jurídica del tratamiento:

A continuación, se relacionan las finalidades del tratamiento de los datos personales del “Interesado/a”, entendido como persona física que proporcionas información a LAV REAL ESTATE que le identifica o le hace identificable, así como la base jurídica que legitima dicho tratamiento.

3.1. Solicitud de información:

En caso de que solicitud de información a través de cualquiera de los medios que LAV REAL ESTATE pone a tu disposición, los datos proporcionados serán tratados con la finalidad de atender tu solicitud sobre la base del interés legítimo de LAV REAL ESTATE a tal fin.

3.2. Remisión de comunicaciones comerciales:

LAV REAL ESTATE únicamente tratará tus datos para remitir comunicaciones comerciales, siempre y cuando hayas consentido dicha finalidad de manera informada, libre, inequívoca y específica sobre la base jurídica de la prestación de ese consentimiento, y mediante una clara acción afirmativa, como puede ser el marcado de una casilla o checkbox o cualquier otra funcionalidad similar.

3.3. Contratación de servicios: en caso de que contrates cualquiera de los productos y/o servicios de LAV REAL ESTATE, tus datos serán tratados para posibilitar la prestación del servicio contratado y para la remisión de notificaciones relativas al servicio, así como para gestionar la facturación y pago del mismo.

En caso de contratación, también trataremos tus datos personales para el envío de comunicaciones comerciales de LAV REAL ESTATE, si no te has opuesto a ello, tanto en el momento de recabar tus datos como en cualquier momento posterior.

Te recordamos que tienes la facultad de oponerte al envío de comunicaciones comerciales en cualquier momento.

La base jurídica del tratamiento de tus datos para la prestación del servicio, gestión de facturación, pago y envío de notificaciones sobre el servicio, es la ejecución de un contrato o precontrato en el que como Interesado/a eres parte.

La base jurídica para el envío de comunicaciones comerciales de LAV REAL ESTATE, si has contratado cualquiera de nuestros servicios, es el interés legítimo de LAV REAL ESTATE con fines de mercadotecnia directa.

4. Plazo de conservación de los datos:

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y durante el plazo por el cuál pudieran derivarse responsabilidades por los productos/servicios contratados por el Interesado.

Los datos personales de candidatos que nos remiten su curriculum vitae serán conservados hasta que finalice el proceso de selección que se encuentre en curso o como máximo 2 años después de la finalización de tal proceso.

Cuando ya no sea necesario para tales fines, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

5. Destinatarios: Se entiende por destinatario la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero.

Tus datos no se comunicarán a ningún otro tercero ajeno a LAV REAL ESTATE, salvo que exista una obligación legal o que lo hayas autorizado de forma expresa.

6. Encargados del tratamiento: existen encargados de tratamiento, entendidos como entidades que tratan los datos personales responsabilidad de LAV REAL ESTATE, siguiendo sus instrucciones, como proveedores de servicios necesarios para la prestación del servicio solicitado por el Interesado, con los que LAV REAL ESTATE tiene suscrito un contrato de encargo de tratamiento conforme a lo establecido en la normativa aplicable en materia de protección de datos.

7. Transferencias Internacionales: las transferencias internacionales de datos suponen un flujo de datos personales desde el territorio español a destinatarios establecidos en países fuera del Espacio Económico Europeo (los países de la Unión Europea más Liechtenstein, Islandia y Noruega).

LAV REAL ESTATE no realiza transferencias internacionales de datos en el tratamiento.

8. Derechos: estás facultado como Interesado para ejercitar los siguientes derechos que la normativa en materia de protección de datos te reconoce, conforme a lo previsto en la misma:

- Derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para el tratamiento de esos datos, cuando la base de legitimación del tratamiento esté fundamentada en ese consentimiento.

- Derecho de ACCESO a los datos personales tratados por LAV REAL ESTATE.

- Derecho a solicitar la RECTIFICACIÓN de los datos inexactos tratados por LAV REAL ESTATE.

- Derecho de solicitar la SUPRESIÓN de los datos, cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos por LAV REAL ESTATE.

- En determinadas circunstancias, se podrá solicitar la LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO de los datos, en cuyo caso LAV REAL ESTATE únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular como Interesado, podrás ejercitar el derecho de OPOSICIÓN al tratamiento de los datos. En tal caso, LAV REAL ESTATE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular como Interesado, podrás solicitar el derecho a la PORTABILIDAD de los datos. Se trata de un derecho complementario al derecho de acceso, ya que permite obtener los datos que se han proporcionado a LAV REAL ESTATE en un formato estructurado, de uso común y de lectura mecánica, pudiendo ser transmitidos de forma directa a otra entidad previa petición del Interesado.

Podrás ejercer tales derechos por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción, expresando claramente tu voluntad en tal sentido y acompañando copia del DNI y/o cualquier otra documentación acreditativa de tu identidad, dirigiéndote a la dirección de correo electrónico o postal antes indicadas.

Además, en caso de que consideres vulnerados cualquiera de tus derechos en materia de protección de datos, estás facultado para presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), sita en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid https://www.aepd.es/ o a través de la sede electrónica de la AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

9. Seguridad: Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los datos personales de los Interesados, se informa que LAV REAL ESTATE ha adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados.

Todo ello para evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal como exige la normativa, si bien la seguridad absoluta no existe.

10. Actualización de los datos personales Para el mantenimiento actualizado de los datos personales del Interesado, este dispone de la posibilidad de modificar o rectificar los mismos a través de su perfil de usuario o poniéndose en contacto con LAV REAL ESTATE.

11. Confidencialidad: Se informa asimismo de que los datos de los Interesados serán tratados con el máximo celo y confidencialidad por todo el personal que intervenga en cualquiera de las fases del tratamiento.

Actualizado en junio de 2022

Denna webbplats installerar inte icke-tekniska cookies
Acceptera alla Att avslå Personifiera